Ymunwch â ni ar gyfer ein cyfarfod blynyddol ar gyfer bopeth sy’n paramaethu, gyda dewis gwych o siaradwyr ysbrydoledig a gweithdai seiliedig ar sgiliau ymarferol, yn arddangos y gorau o baramaethu ledled Cymru a thu hwnt.

Hwn fydd yr unig gyfarfod paramaethu pwrpasol yn y DU eleni ac mae'n argoeli i fod yn ddigwyddiad anhygoel!

 

PRYD

Dydd Gwener 27 Medi – Dydd Sul 29 Medi 2024

BLE 

Fferm baramaethu Three Pools, Llanwytherin, Y Fenni, NP7 8NL, De Cymru


 

Join us for our annual get together of all things permaculture, with a fantastic lineup of inspirational speakers and practical skills based workshops, showcasing the best of permaculture across Wales and beyond. 

 

This will be the UK's only dedicated permaculture gathering this year and it's shaping up to be an amazing event!

 

WHEN

friday 27th - Sunday 29th September 2024

WHERE 

Three Pools permaculture farm, Llanvetherine, Abergavenny, NP7 8NL, South Wales

gathering

Dewch i wersylla gyda ni o dan awyr serennog glir gyda bwyd lleol gwych, cerddoriaeth wych a chwmni gwych! Wedi’i lleoli ar fferm baramaethu Three Pools yn y Fenni, fferm adfywiol sy’n dangos beth all fod yn bosibl wrth baramaethu ar raddfa fferm. 

 

Rydym wedi gwneud ein gorau i gadw'r digwyddiad hwn mor hygyrch a chyraeddadwy â phosibl, a chynnig prisiau graddfa symudol hunanasesedig. Teimlwn ei fod yn werth anhygoel, gyda gwersylla dros y penwythnos wedi'i gynnwys, ynghyd â'r holl brydau bwyd - o frecwast dydd Sadwrn i ginio dydd Sul, wedi'u coginio ar y safle gan dîm Three Pools. Dewch a rhannwch rywbeth ar gyfer y cinio nos Wener, os gwelwch yn dda, ac fe ymgasglwn o amgylch y tân gyda'n gilydd. Oherwydd y galw mawr eleni, mae pob tocyn ar gyfer y penwythnos wedi mynd - felly ni fydd unrhyw docynnau dydd ar gael.

 

Bydd tocynnau’n mynd ar werth yn fuan iawn - gydag aelodau’r Gymdeithas Paramaethu ledled Cymru yn cael cyfle cynnar i sicrhau eu tocynnau drwy ein rhestr bostio. Bydd mwy o wybodaeth yn y man, a bydd dolen yn eich arwain i brynu yn cael ei rhyddhau unwaith y bydd tocynnau'n mynd ar werth yn gyffredinol.

 

Am unrhyw gwestiynau eraill, cysylltwch â [email protected]

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

 

Come and camp with us under clear starry skies with great local food, great music and great company. Based at Three Pools permaculture farm in Abergavenny, a regenerative farm that shows what can be possible when scaling up permaculture to farm scale. 

 

We’ve tried our best to keep this event as accessible as possible, and offer self-assessed sliding scale prices. We feel that it’s incredible value, with weekend camping included, along with all meals from Saturday breakfast to Sunday lunch, cooked onsite by the Three Pools team. Please bring and share something for Friday evening dinner and we will gather around the fire together. This will be a family friendly event with forest school activities and some sessions designed with young people in mind. 

 

Tickets will go on sale very soon - with Permaculture Association members across Wales getting an early chance to secure their tickets through our mailing list. Due to high demand this year all tickets are for the full weekend - so no day tickets will be available. 

Watch this space for when they go on general sale.

 

In the meantime, for any questions about the event, please contact us at [email protected] 

 

 

children crafting

GWIRFODDOLI YN YR ŴYL.

Mae angen 12 o wirfoddolwyr ymroddedig i wneud tasgau dyddiol, hanfodol a hollbwysig yn ystod yr ŵyl. Bydd y rhain yn cael eu gwneud y tu allan i amserau’r sesiynau. Rydym yn rhoi gostyngiad o 50% ar gost eich tocyn Haen hunanddewisedig yn gyfnewid am eich gwaith. Bydd angen i chi gysylltu â'r hwylusydd isod i gadarnhau eich bod yn wirfoddolwr ac i gael y cod arbennig i brynu eich tocyn am bris gostyngol.

Hwylusydd: [email protected]


FESTIVAL VOLUNTEERS.

12 committed volunteers are needed to do daily, essential and crucial chores during the festival. These will be done outside of session times. We are giving a 50% discount on the cost of your self-chosen Tier ticket in exchange for your labour. Please contact volunteer coordinator Hock at [email protected]  to confirm as a volunteer and to get the special code to purchase your discounted ticket.

 

gathering
permaculture letters
mark tree walk